²

شما همچنین می توانید به ما کمک مالی کنید. ما از کمک مالی شما برای ارائه حمایت مستقیم و غیر بوروکراتیک از کسانی که تحت تأثیر خشونت راستگرایانه، نژادپرستانه و ضد یهود قرار گرفته اند، استفاده خواهیم کرد.

کمک مالی شما برای مثال در شرایط زیر مفید خواهد بود:

عینکی در یک حمله یهودی ستیز آسیب دیده است. با کمک مالی شما، فرد آسیب دیده عینک مناسب جدیدی را به سرعت و به راحتی دریافت می کند. این پوشش هزینه ها، مشخصا موجب کاهش سنگینی بار برخورد با با خشونت ضدیهود برای فرد آسیب دیده است. کمک مالی شما همچنین نشان می دهد که آنها در این موضوع تنها نیستید.

فردی در متروی شهری توسط شخصی غریبه مورد توهین نژادپرستانه و تهدید با چاقو قرار گرفته و اکنون به دنبال مشاوره حقوقی است. با کمک مالی شما، این امر از نظر مالی به موقع و بدون پیچیدگی برای او امکان پذیر می شود. با کمک مالی خود شما همچنین نشان می دهید که این اقدام نژادپرستانه را رد می کنید.

یک رستوران آتش زده شده و عاملان آن نمادهای تنفر راستگرایانه و شعارهای نژادپرستانه به جا گذاشته اند. تمام دارایی صاحبان آن رستوران به تبع آتش سوزی از بین می رود. شما با کمک مالی خود، کمک فوری مهمی ارائه می کنید و به این خانواده زمان می دهید تا در درجه اول به اساسی ترین نیازهایشان رسیدگی کنند. این کمک همچنین بیانگر همبستگی شماست.

Verwendungszweck (wichtig!): „Spende Betroffenenfonds soliport“
Kontoinhaber_in: LidiceHaus
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE04 3702 0500 0006 4104 02
BIC: BFSWDE33XXX

شما می توانید کمک مالی خود به ما در ترازنامه مالیاتیتان حائز کنید. ما به شما رسید دریافت کمک مالیتان را ارائه می دهیم.